வீரர் ஒருவர் காளையை அடக்குவது போன்ற பிரம்மாண்ட ஓவியம்

0
579
Share This: